814
reputation
3
4

Vedavedya

sAmaveda brAhmaNa (kaSyapa gotra) from the nimbArka sampradAya, currently living in the West.

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः। श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि॥सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माऽहं ब्रह्म। निराकुर्यां मा मा ब्रह्म। निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणम् मेऽस्तु॥ तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते। मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः!

द्वैताद्वैतपथप्रदर्शकेभ्यः पूर्वाचार्येभ्यः श्रीसनकादिचरणोभ्यो नमः॥

गुरु-चरण-सरोरुह-द्वयोत्थान्। महित-रजः-कणकान् प्रणम्य मूर्ध्ना॥

श्रीमद्-धंसं प्रणम्याथ कुमारान् नारदं मुनिम्। ब्रह्म-विद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यां सनातनीम्॥

शरण्यं सर्वेषां चरणकमलं नौमि। सततंक सदा वृन्दारण्ये पशुपपशुन्दानुगमनम्॥

सर्वेश्वरं गुरुं चैव मणमामि बहर्निशम्। तदचेन कृतार्थोऽस्मि तद्भूत्यत्वेन सर्वशः॥

नतोऽस्मि सर्वेश्वरमादिदेवं पपन्नसंरक्षणबद्धकक्षम् । कारुण्यवात्सल्यदयादिसिन्धु जगद्गुरुं ब्रह्मशिवादिवन्धम् ॥

दृश्यते योऽनिशं नित्यैर्मुक्तैर्यो गम्यते हरिः। धीयते योगिभिश्चित्ते तं श्रीकृष्णं समाश्रये ॥

भीसूत्रकाराय नमः। श्रीवाक्यार्थकाराय नमः। श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीहंसं सनकादीन्देवर्षि निम्वभास्करञ्च भजे॥ कृपयैषां श्रीकृष्ण परमात्मनि नो। भवतु भक्तिः॥

जिज्ञास्यं च जगहेतुं शास्त्रयोनि तदन्वितम्। श्रीकृष्णं नियमानन्दं वन्दे बुद्धिप्रदं गुरुम्॥ नित्यं निवसतु हृदये श्रीनिम्बार्को मुनीन्द्रो न। बुद्धिसरोज खकरैरुद्दीपयन्नबोधतमो निघ्नन्॥

नियमेन यदानन्दो जगद्भासयतेऽखिलम् । तमहं नियमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्॥

यो ब्रह्मेशमुरपिवन्दितपदो वेदान्तवेद्यो इरिस्तं वन्दे मनसा गिरा च शिरसा श्रीश्रीनिवासं गुरुम्॥ कण्ठे यस्य चकास्ति कौस्तुभमणिर्वेदान्ततत्वात्मको भक्तेः श्रीहृदये शरण्यमगतेः कारुण्यसिन्धुं मुदा॥

श्रीश्रीनिवासाचार्य भाष्यकारं नमाम्यहम्। यस्य स्पर्शनमात्रेण ध्रुवः सर्वज्ञतां गतः॥ श्रीकृष्णपादयुगलं शिरसा नमामि यत्रान्वितः श्रुतिगणो न विरोधमेति। यद्ध्यानयोगनिरताश्च यदाप्नुवन्ति केशेन्द्रवन्धमनिशं मनसा गिरा च॥

'यो ब्रह्मेशसुरादिपूज्यचरणः श्रीश्रीनिवासाभिधः कारुण्यादिवशोऽवतीर्य ह्यवनावालोडयत्तोयधिम् । वेदाख्यं च निरूप्य भाष्यमऽमृतं चापाययत् वाश्रितान्। सन्तत्याख्याश्रियं स्ववक्षसि दधौ तं चाश्रये सद्गुरुम् ॥

देवाचार्यस्तस्य देवस्य रूपं भगै नित्यं चिन्तयेऽहं वरेण्यम्॥

श्रीनिवासपदाम्भोजध्यानविध्वस्तकिल्विषान्। श्रीमत्सुन्दरभट्टादीम् वन्देऽहं परमान् गुरून॥

शङ्खचक्रमहामुद्रापुस्तकाढ्यं चतुर्भुजम्। सम्पूर्णचन्द्रसंकाशं हयग्रीवमुपास्महे ॥

enter image description here enter image description here enter image description here

3
answers
0
questions
~4k
people reached
  • Member for 2 months
  • 21 profile views
  • Last seen May 3 at 23:20

Top tags (2)

Score 18
Posts 3
Score 18
Posts 3

Top posts (3)

Badges (7)

Gold

Silver

3

Rarest

Bronze

4

Rarest